Dernek Tüzüğü

Madde –1 : Derneğin adı 
“Endometriozis ve Adenomyozis Derneği” dir. 
Derneğin Merkezi İstanbul’dadır. 
Derneğin adresi :İstanbul 

Madde –2 : Amacı 
1* Konu ile ilgili meslektaşlar arasında mesleki ilişkileri kuvvetlendirmek, ortak çalışmalar planlamak. 
2* Endometriozis ile ilgili konularda araştırma ve çalışmaları yapmak, hekimleri ve hastaları bilgilendirmek için seminer ve toplantılar düzenlemek. 
3* Endometriozis ile ilgili ulusal ve uluslar arası kongreler düzenlemek. 
4* Konu ile ilgili bilimsel araştırma yapacak üyelere gerekli desteği ve araştırma ortamını sağlamak. 
5* Konu ile ilgili eğitimi yurt sathına yayarak eğitimdeki kaliteyi arttırmak. 
6* Konu ile ilgili mesleki yayınlar yapmak ve kitaplar hazırlamak. 
7* Bu amaçları gerçekleştirmek için, üye aidatları, kongre ve kurs gelirleri, tıbbi kitap veya süreli yayınlardan elde edilen gelirleri kullanmak. 
8* Dernek gayrimenkul alır ve satar. 
9* Gerekli görünen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak 
10*Bu çalışmaları gerçekleştirecek vakıf ve müesseseler kurmak 
Madde 3- : Üyelik 

A - ÜYE 
Endometriozis ile ilgili başta kadın hastalıkları olmak üzere her hangi bir klinik ve temel tıp veya tıp dışı bilim dallarından birisinden uzmanlık ünvanı kazanmış olmak (Kadın Hastalıkları ve Doğum, Aile Hekimliği, patoloji, üroloji, genel cerrahi, iç hastalıkları, tıbbi genetik, immunoloji, psikiyatri vs.) Anabilim Dalları’nda uzmanlık ünvanını almış veya psikoloji mezunu olan ve bunun yanında endometriozise olan özel ilgisini beyan eden ve bu konuda yukarıdaki dernek amaçları doğrultusunda gönülden çalışacağını beyan eden her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. 

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. 

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. 

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilirler. 

Derneğin şubesi açıldığında merkezde kayıtlı üyelerin kayıtları şubeye aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir. 

Derneğe üye olabilmek için, iki üyenin teklifi ile yönetim kuruluna yazılı bir dilekçe ve ekinde aşağıdaki belgelerle başvurulması gereklidir. 

a. Nüfus cüzdanı sureti, 
b. Resmi kurumda çalışanlar için, kurum amirinden orada görevli olduklarını gösteren belge, 
d. Serbest çalışanlar için Tabip Odası veya ilgili meslek odası üyelik belgesi, 
e. Gereğinde başvurulmak üzere referans olarak bir Endometriozis Dernek üyesinin ismi, 
f. Yönetim kurulu kararı ve dernek sekreterliği aracılığı ile üyelik davet mektubu (yüksek etik ve profesyonel beceri ve tecrübesi olan kişiler için ) veya ulusal ve ulular arası yayınların, uzmanlık yada doktora tez konularının ve katıldıkları bilimsel aktivitelerin listesini içeren özgeçmiş. 

3. maddede belirtilen derneğe üye olma koşullarının sağlanması, derneğe üye olmanın garantisi değildir. Üye olabilmek için adayın geçmişte mesleki ve etik kurallara tam uyum göstermiş olması şarttır. Üye olabilmek için derneğin disiplin ve yönetim kurullarının olumlu görüş bildirmesi şarttır. Bu aşamaları takiben yönetim kurulu adayın üyelik başvurusunu, belgelerin tamamlanmasından itibaren en geç otuz gün içinde olumlu veya olumsuz karara bağlamak ve adaya bildirmek zorundadır. 

B- ONURSAL ÜYE 

Çalışmalarıyla üreme tıbbının gelişmesine katkıda bulunup, uzun yıllar mesleğe ve derneğe hizmet etmiş üyelerdir. Onursal üye olabilmek için 65 yaşını doldurmuş ve etik ceza almamış olmak gerekir. 

Bu kriterlere sahip olan üyeler, yönetim kurulu üyelerinden en az ikisinin önerisi ile dernek yönetim kurulunda değerlendirilir ve ilk endometriozis derneği bilimsel toplantısının açılış oturumunda törenle Onursal üyelik belgesi takdim edilir. 

Onursal üyeler aidattan muaftır, bilimsel toplantılara kayıt ücreti ödemeden, genel kurullara oy hakkı olmaksızın katılırlar. T.C vatandaşı olmayan onursal üyeler için, Türkiye’nin tanıtımına ve Türk üreme tıbbına hizmet etmeleri şartı ile yaş sınırı ve Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olma şartları aranmaz. 

Onursal üyeler, yönetim kurulunun daveti üzerine kendi aralarından bir üyeyi Onursal Başkan olarak belirlerler. Onursal başkan meslek yaşamı boyunca her bakımdan sembol olmuş kişidir. Onursal başkan yönetim kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir, öneri ve katkılarda bulunabilir. 

Madde- 4 : Üyelikten Ayrılma 
Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. 

Madde- 5 - Üyelikten Çıkarılma: 

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller. 

1- Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak, 
2- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak, 
3- Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek, 
4- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak, 
5- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak, 
6- Çalışmaları, tutum ve davranışları ile derneğin tüzüğüne ve iş ahlakı ilkelerine aykırı hareket etmek, meslek ve dernek onurunu zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak. 

Bu tutum ve davranış içinde olan üye hakkında dosya, Disiplin Kurulundan incelendikten sonra en geç 1 ay içinde karara bağlanır ve yönetim kuruluna sunulur. Yönetim kurulunca onaylanan üyelikten çıkarma cezası üyeye tebliğ edilir. Bu kişi bir daha dernek üyeliğine alınmaz. Yönetim kurulunun gerekli gördüğü durumlarda bu karar metni ve gerekçeleri resmi makamlara da gönderilir. 

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez. 


Madde6- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir. 

1. Genel Kurul 
2. Yönetim Kurulu 
3. Denetleme Kurulu 
4. Disiplin kurulu 

Dernek Genel Kurulunun kuruluş şekli, toplanma zamanı, çağrı ve toplantı usulü: 

Madde7- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; oluşur. 

Genel kurul; 

1- Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan, 
2- Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. 

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Eylül ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. 

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. 

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. 

Çağrı Usulü: 

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. 

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. 

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. 

Toplantı Usulü: 

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğunun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. 

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. 

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. 

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve üye listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. 

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanının sorumluluğu altındadır. 

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. 

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. 

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. 

Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri: 

Madde8- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. 

Yönetim kuruluna seçilebilmek için üye hakkında herhangi bir cezai işlem veya yaptırım uygulanmamış olmak koşulları gereklidir. Yönetim kuruluna aday olanların genel kurulda bulunmaları zorunludur. 

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. 

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ise ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. 

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar: 

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez. 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri: 

Madde9- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır; 

1- Dernek organlarının seçilmesi, 
2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi, 
3- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası, 4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, 
5- Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması, 
6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararına karşı yapılan itirazın incelenmesi ve karara bağlanması, 
7- Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, 
8- Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması, 
9- Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için 
görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarının tespit edilmesi, 10- Derneğin federasyonlara katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması, 
11- Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi, 
12- Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, 13- Derneğin vakıf kurması, 
14- Derneğin fesih edilmesi, 
15- Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması, 
16- Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması, 
17- Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi, 18- Derneğin kamu yararına dernek sayılması için yasada yazılı usule uygun girişim yapılmasına karar alınması 


Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri: 

Madde10- Yönetim Kurulu, yedi asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir. 

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında gizli oy, açık sayım yöntemiyle görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler. Seçilen başkan ve başkan yardımcısının, seçildikleri yönetim kurulu toplantısında bulunmaları zorunludur. Dernek Yönetim Kurulu Başkanı, kesintisiz olarak ancak iki çalışma dönemi için seçilebilir. 

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağırabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının çoğunluğu ile alınır. 

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir. Dernek yönetim kurulu başkanının istifa etmesi durumunda başkan yardımcısı, otomatik olarak başkanlık görevini kalan süre için devam ettirir ancak kesintisiz en fazla iki dönem başkanlık sınırlamasında başkanlık haklarından birisini kullanmış olarak değerlendirilemez. Başkan ve başkan yardımcısının ikisinin birden istifa etmeleri durumunda, yedek üyelerin yönetim kurulunu tamamlamalarını takiben yine gizli oy, açık sayım yöntemiyle boşalan görev yada görevler için yeniden seçim yapılır. Yönetim kurulu üye sayısı, istifalar nedeniyle yedek üyelerin de getirilmesinden sonra, yönetim kurulu üye sayısının yarısından daha az sayıya düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırılır. 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri: 

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir; 

1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek, 
2- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak, 
3- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak, 4- Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya aynı haklar tesis ettirmek, 
5- Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak, 
6- Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak, 
7- Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak, 
8- Genel kurulda alınan kararları uygulamak, 
9- Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak, 
10- Bütçenin uygulanmasını sağlamak, 
11- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek, 12- Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak, 
13- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 

Dernek yönetim kurulu salt çoğunlukla toplanır, kararlar oy çoğunluğuyla alınır. Mazeretsiz yada mazereti yönetim kurulu tarafından kabul edilmeksizin iki kez arka arkaya veya yıl içinde toplam iki kez yönetim kurulu toplantısına katılmama durumunda yönetim kurulu üyeliği kendiliğinden sona erer. 

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri: 

Madde11- Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetleme kuruluna aday olabilme şartları, yönetim kurulu üyeliği için geçerli olanlarla aynıdır. Denetleme kurulu ilk toplantısını genel kuruldan hemen sonra yaparak, gizli oylama açık sayım yöntemiyle kendisine bir başkan ve bir sekreter seçer. Görev süresi yönetim kurulu görev süresi kadardır. 

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. 

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri: 

Denetim kurulu; yönetim kurulunun derneğin tüzüğünde gösterilen amaçların gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. 

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır. 

Disiplin Kurulu 

Madde12 

a- Dernek Yönetim Kurulu, saygınlığı ve üreme tıbbı ve endometriozis alanlarında en az 10 yıl deneyimi olan üyeler arasından üç asıl ve iki yedek üyeyi seçerek görevlendirir. Görev süresi yönetim kurulu görev süresi kadardır. 
Bu üyeler, kendi aralarında gizli oy, açık sayım yöntemiyle oylama yaparak bir başkan ve bir sekreter seçerler. 

b- Disiplin Kuruluna seçilebilmek için: Yukarıda ifade edilen ve tüzükte yazılı asıl üyelik için gerekli koşullardan başka, halen aktif olarak çalışıyor olmak veya mesleğiyle ilgili bir görevde bulunmak gereklidir. 

c- Disiplin Kurulunun görevleri: Meslek onurunun korunması için çalışmalar yapar, bu konuda her türlü tedbiri alır ve öneriler getirir. Derneğe üyelik başvurularını, üyelik şartlarına uygunluk açısından inceler ve görüşünü yönetim kuruluna bildirir. Dernek Yönetim Kurulunca havale edilen şikâyetleri ve dosyaları, kanunlar, dernek tüzüğü, yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde usul ve esas bakımından değerlendirir, dosya içeriği hakkında rapor yazar ve yaptırım önerilerinde bulunur. 

d- Disiplin Kurulu, kararlarını oy çokluğu esasına göre alır ve kendilerine gönderilen soruşturma dosyalarını ilk yönetim kurulu toplantısına yetiştirecek şekilde çalışmalar yapar, konuyu karara bağlayarak kurul kararını içeren raporu ve dosyayı tüm içeriğiyle birlikte Dernek Yönetim Kuruluna iade eder. 

Ek soruşturma komisyonu kurma yetkisi sadece yönetim kuruluna aittir. 

Disiplin Kurulu, koşullar elverdiğince hukuk danışmanı ile birlikte toplanır. Dernek genel başkanı veya yönetim kurulu içinden görevlendirilen bir üye bu toplantılara katılabilir, bilgi alışverişinde bulunur fakat oy kullanamaz. 


Diğer komite, komisyon ve çalışma grupları: 

Madde13 

Dernek yönetim kurulunca, yukarda belirtilen sürekli komisyona ek olarak, günün koşullarına göre dernek amaçları doğrultusunda çalışmalar yürütülmesi amacıyla, aşağıda belirtilen ilgi alanlarında ( zaman içinde bu alanlarda gereksinime göre eksiltme yada ekleme yapılabilir ) sürekli veya sınırlı süreler için görev yapan komite ve alt komiteler oluşturabilir. Bu grupların koordinatörleri, yönetim kurulu tarafından 3 yıllık çalışma dönemi için seçilirler. Dernek organlarının üyeleri ve aday üyeler de dâhil olmak üzere tüm üyeler, çalışma grupları içinde yer alabilirler. Grup koordinatörleri, yönetim kurulu tarafından tekrar seçilebilirler. 

a. Endometriozis ve genetik 
b.Endometriozis ve immünoloji 
c.Endometriozis ve moleküler biyoloji 
d. Endoskopik ve diğer endometriozis cerrahisi 
e. Endometriozise bağlı ağrının tedavisi 
f. Endometriozise bağlı infertilitenin tedavisi 
g. Endometriozis ile ilgili veri toplanması 
h. Endometriozis halk eğitim programı planlaması 
i. Ekstra genital endometriozis 
j.Adenomyosis 
k.IVF 
l.Endometriosisi ve adenomyosis tanı yöntemleri 
m.Eksperimental endometriosis 

Derneğin Gelir Kaynakları: 

Made14- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır. 

1- Üye aidatı: Üyeliğe giriş ve yıllık aidatı 2009 yılı için 50 şer TL ‘dir. Daha sonraki yıllar için giriş aidatı ve yıllık aidatları- ---- yönetim kurulu tarafından belirlenir. Üye aidatları Dernek Kurulunun banka hesabına gönderilir 


2- Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir 

3- Bilimsel ve sosyal içerikli toplantı gelirleri: Dernek Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Kongre Düzenleme Kurulu sorumluluğuna verilmiş dernek bilimsel toplantıların düzenlenmesinden elde edilecek net kârın tamamı, Endometriozis Derneği ismi ve bilimsel desteği altında, --- dernek organizasyonu ile ortak yapılmış toplantı net kârlarının %40’ı, toplantı muhasebesinin kapanmasını takip eden en geç 30 gün içinde dernek hesabına yatırılır. 

4- Kitap ve süreli yayınlardan elde edilecek gelirler: Dernek bütçesinden karşılanan tüm basılı yayınlardan elde edilecek gelirler, dernek bütçesine gelir olarak işlenir. Yayınların basım ve dağıtımı için iktisadi işletme kurulması durumunda yıllık bilançonun gelir artanı derneğe devredilir. 

5- Bağış ve yardımlar: Bağış kabulü ve yardım toplanması kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardır. Doğrudan dernek hesabına gelir kaydedilir. 

6- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler: Dernek menkul ve gayrimenkul mal varlıklarından elde edilmiş gelirlerdir. 

7- Diğer gelirler: Dernek internet sitesi elektronik yayınlarından elde edilecek reklam ve satış gelirleridir. 


Derneğin Defter Tutma Esas Usulleri ve Tutulacak Defterler: 

Madde 15- Defter tutma esasları; 

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin beş yüz bin TL’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. 

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. 

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. 

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur. 

Kayıt Usulü: 

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur. 

Tutulacak Defterler: 

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur. 

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir: 

1- Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve sırasıyla bu deftere yazılır ve kararın altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır. 
2- Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir. 
3- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır. 
4- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım süresini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir. 
5- İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir. 
6- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. 

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir: 

1- (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur. 
2- Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır. 

Defterlerin Tasdiki: 

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur. 

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi: 

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık ) ( Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen ) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında ( 31 Aralık ), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir. 

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri: 

Madde 16- Gelir ve gider belgeleri; 

Dernek gelirleri, ( Dernekler Yönetmeliği EK-17’de örneği bulunan ) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. 

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için ( Dernekler Yönetmeliği EK-14’de örneği bulunan ) “ Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise ( Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan ) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir. 

Alındı Belgeleri: 

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” ( Dernekler Yönetmeliği EK17’degösterilen biçim ve ebatta ) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. 

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan telim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına be toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir. 

Yetki Belgesi: 

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ( Dernekler Yönetmeliği EK-19’da örneği bulunan ) “Yetki Belgesi” dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir. 

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. 

Yetki belgesi kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir. 

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklanma Süresi: 

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ile diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır. 

Beyanname verilmesi: 

Madde17- Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin ( Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan ) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir. 

Bildirim Yükümlülüğü: 

Madde 18- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler; 

Genel Kurul Sonuç Bildirimi: 


Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim veya denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ( Dernekler Yönetmeliği EK-3’te sunulan ) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir: 

Genel kurul sonuç bildirimine; 

1- Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği, 
2- Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek 
tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği, Eklenir. 

Taşınmazların Bildirilmesi: 

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde ( Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan ) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir. 

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi: 

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce ( Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen ) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar. 

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri diğer belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir. 

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur. 

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim: 

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve proje örneği ( Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen ) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir. 

Değişiklerin Bildirilmesi: 

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik ( Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen ) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi” genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler ( Dernekler Yönetmeliği EK-25’te gösterilen ) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. 

Dernek tüzüğünde yapılan değişikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir. 

Derneğin İç Denetimi: 

Madde19- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir. 

Derneğin Borçlanma Usulleri: 

Madde20- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerin yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. 

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu: 

Madde 21- Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir. 

Şubelerin Görev ve Yetkileri: 

Madde22- Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür. 

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler: 

Madde23- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur. 

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir. 

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır. 

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği: 

Madde24- Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar. 

Şubelerin olağan genel kurulu, 3 (üç) yılda bir, Mayıs ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. 

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare emirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar. 

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim be denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için (1), arta kalan üye sayısı 10’dan fazla veya toplam üye sayısı 20’den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir. 

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar. 

Şubelerin Yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar. 

Temsilcilik Açma: 

Madde25- Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar. 

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği: 

Madde26- Tüzüğün değişikliği genel kurul kararıyla yapılabilir. 

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. 

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır. 

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli: 

Madde 27- Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. 

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. 

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. 

Tasfiye İşlemleri: 

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adına “Tasfiye Halinde Endometriozis ve Adenomyozis Derneği” ibaresi kullanılır. 

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. 

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. 

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi orunludur. 

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır. 


Madde 28- Ulusal Endometriozis ve Adenomyozis Derneği’nin kurucular kurulu aşağıdaki isimlerden oluşmuştur. 


Dr. Gürkan Uncu 

Dr. Aydın Arıcı 

Dr. Mustafa Bahceci 

Dr. Koray Elter 

Dr. Faruk Buyru 

Dr. Yücel Karaman 

Dr. Engin Oral

Endometriozis ve Adenomyozis Derneği

Endometriozis ve Adenomyozis Derneği
Kocamustafapaşa cad. Etyemez Tekkesi sok. Merih İş Merkezi no:45 Kat:1 Daire:64 Fatih İstanbul
Tel: (0532) 515 69 99
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Please publish modules in offcanvas position.